SmartBees

Sustainable Management of Resilient Bee Populations

Navigation

The Norwegian Beekeepers Association, Norway

 • English
 • Norwegian
Tab 1
NBA
The Norwegian Beekeepers Association (NBA) was founded in 1884 as the professional organization working for better terms for beekeepers in Norway. NBA has about 3000 members organized in 109 local entities and publishes a monthly beekeeper magazine “Birøkteren”. NBA run several RTD projects covering honeybee pest and parasites, honeybee products and training of beekeepers. Dr. Bjørn Dahle and Cand. Agric. Eli Åsen will be responsible for the activities of NBA. 

NBA is part of the extension group of the project and participates in WP 5 “Development of new extension methods for sustainable apicultural production and maintained diversity, WP 6 «Field testing and selection on local bee populations, and lead WP 7 “Dissemination”.

In SMARTBEES NBA will work with the following tasks:

WP 5
 • NBA will contribute to the development of the survey of beekeepers and bee breeders and run these surveys in Norway, Sweden and Denmark.
 • NBA will contribute to the data analysis and report on the knowledge and innovation system in the European beekeeping sector.

WP 6
 • NBA will coordinate the activities in the Nordic countries where we will establish several test apiaries for A. m. mellifera and train the participating beekeepers. Here we will build on our National breeding program for this subspecies and strengthen the cooperation with our neighboring countries.
WP 7
 • NBA will coordinate dissemination from all the WP in the project and play a key role in dissemination activities targeted to trainers of bee breeders and beekeepers.
 • Based on the results in WP 5 NBA will suggest regionally adapted extension strategies and arrange regional workshops for training of key personnel.
 • Based on input from project partners, NBA will produce the biannual newsletter from the project and produce manuscripts for publications in beekeeper magazines.

NBA will also support WP 3 “Assessing honeybee biodiversity in Europe” and WP 4 “Promoting honeybee diversity in Europe” with data and other information from the Nordic countries.
Tab 2
Stacks Image 862
Norges Birøkterlag (NB) ble stiftet I 1884 som en faglig organisasjon for å ivareta birøkternes interesser I Norge. NB har ca 3000 medlemmer organisert i 109 lokallag. NB gir ut medlemstidskriftet “Birøkteren” og driver faglig rådgivning og gjennomfører flere FoU prosjekt som spenner fra sykdommer og parasitter på honningbier, bieprodukt og opplæring/kursing av birøktere. Seniorrådgiverne Bjørn Dahle og Eli Åsen vil være ansvarlige for Norges Birøkterlags aktiviteter.

Norges Birøkterlag deltar i “extension”(rådgivnings) gruppen som har store deler av sine aktiviteter rettet mot birøkterne og andre interessegrupper. NB deltar I arbeidspakke (AP) 5 “Utvikling av nye rådgivningsmetoder for en bærekraftig birøkt og opprettholdt biodiversitet”, AP 6 “Ytelsestesting og seleksjon på lokale biepopulasjoner» og leder AP 7 «Formidling».

I SMARTBEES vil NB arbeide med følgende oppgaver:

AP 5
 • NB vil bidra i utviklingen av undersøkelsen av birøkteres og dronningavleres kunnskapsbehov og gjennomføre disse undersøkelsene i Norge, Sverige og Danmark.
 • NB vil vi bidra i dataanalysen og rapporten om kunnskaps og innovasjons systemene i den europeiske birøktsektoren.

AP 6
 • NB vil koordinere aktivitetene i de nordiske landene hvor vi vil etablere mange testbigårder for den nordiske brune bia Apis m. mellifera, og kurse birøkterne som deltar. Her vil vi bygge på vårt nasjonale avlsprogram for den brune bia og styrke samarbeidet med våre naboland.

AP 7
 • NB vil koordinere formidlingen fra prosjektet og spille en nøkkelrolle i formidlingsaktivitetene rettet mot de som kurser og rådgir birøktere og dronningavlere.
 • På bakgrunn av resultatene i AP 5, vil NB foreslå regionalt tilpassede rådgivningsstrategier og arrangere regionale arbeidsmøter for opplæring av nøkkelpersonell.
 • Basert på resultater fra prosjektets partnere vil NB lage et halvårlig nyhetsbrev fra prosjektet og lage manus for publisering i Europeiske birøkttidsskrift.

NB vil også støtte AP 3 “Vurdering av honningbienes biodiversitet I Europa” og AP 4 “Fremme honningbienes diversitet I Europa” med data og annen informasjon fra de nordiske land.