SmartBees

Sustainable Management of Resilient Bee Populations

Navigation

Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden

  • English
  • Swedish
Tab 1
SLU

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is an agricultural university with the mandate to develop new knowledge in and around sustainable use and management of biological natural resources, incl. apiculture. It is organized into four Faculties with campuses in Alnarp, Skara, Umeå and Uppsala, and over 40 Departments dedicated to research and education in agriculture, horticulture, forestry, veterinary medicine, animal sciences and landscape architecture. Close to two thirds of the annual turnover at SLU goes to research, and close to two thirds of the staff are researchers.

In Smartbees it is not expertise in apiculture that is the reason for our involvement. Instead we bring research and general knowledge in communication science, and more specifically extension science. The study of extension and advisory services in agriculture is a research field with long traditions at SLU. In our research we strive to investigate the communicative aspects of agricultural issues, at the nature-culture interface, with an understanding of communication as inter-subjective meaning making. A shared premise in our research is to consider communication from both a constitutive and an instrumental perspective. Communication is then what constitutes our norms, identity, organizations and governance in relation to, in this case, apiculture. At the same time, communication is considered an instrument for dealing with outreach, learning processes, negotiating spaces for deliberative processes, enabling learning for collective action and change, etc.

Recently SLU established a national Competence Centre for Advisory Services at SLU’s campus in Skara. It is through the Competence Centre that our involvement in Smartbees is organized. Mr. Magnus Ljung, PhD, works as a Principal Extension Specialist and project leader for the Competence Centre, and is the research leader for WP5 in the Smartbees project.

He will also be responsible for bridging the results from WP5 to WP6 and WP7 (all of which elaborating different aspect of knowledge transfer and extension). WP5 will do research on beekeepers’ needs and learning strategies and answering the question: Which new tools and strategies are needed, when building on best available knowledge in extension and dissemination science?

The goal of WP5 is to develop and suggest regionally adapted strategies for knowledge development involving beekeepers and breeders (incl. performance testing, interpretation of results of genetic evaluation, region-specific Varroa management strategies). Within WP5 Magnus Ljung is responsible for all tasks and sub-tasks (T5.1 – T5.3), that is a) identifying knowledge needs across Europe, b) developing a model of regional Knowledge and Innovation Systems in Bee-production, and c) developing a tool-box for advisory services in apiculture and development extension.
Tab 2
Stacks Image 1057
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är ett naturvetenskapligt universitet med uppdrag att utveckla kunskap om ett hållbart nyttjande av våra biologiska naturresurser. I detta ingår biodlingen. Universitet är organiserat i fyra fakulteter med campus i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala, samt med över 40 institutioner som arbetar med forskning och utbildning inom lantbruk, trädgård, skog, veterinärmedicin, husdjursvetenskap och landskapsarkitektur. Närmare två tredjedelar av SLUs årliga omsättning sker inom forskning, och närmare två tredjedelar av medarbetarna är forskare.

I Smartbees är det inte vår expertis inom biodling som är grunden till vårt deltagande. Vi kompletterar Smartbees genom att bidra med forskning och generell kunskap inom kommunikationsvetenskap eller mer precist rådgivningslära. Forskning om lantbrukets rådgivning har en lång tradition vid SLU. I denna forskning undersöks de kommunikativa aspekterna av jordbruk och annan markanvändning – i gränssnittet mellan människa och natur – med utgångspunkt i att kommunikation är en intersubjektiv process av meningsskapande. Vi ser kommunikation både utifrån ett konstitutivt (genom kommunikation förstår vi världen) och ett instrumentellt perspektiv (genom kommunikation kan vi förändra världen). Kommunikation är det som skapar våra normer, identiteter, organisationer och vår hantering av, i detta fall, biodlingen. Samtidigt använder vi kommunikation för att nå ut med information, skapa lärande, förhandla fram lämpliga lösningar eller samverka, etc.

Nyligen etablerade SLU ett nationellt Kompetenscentrum Rådgivning vid vårt campus i Skara. Vårt engagemang i Smartbees kommer att ske genom detta kompetenscentrum. Magnus Ljung, AgrD, arbetar som Statskonsulent och projektledare för Kompetenscentrum Rådgivning, och är forskningsledare för WP5 inom Smartbees projektet.

Magnus Ljung är även ansvarig för att överföra resultatet av WP5 till WP6 och WP7 (vilka alla undersöker och utvecklar olika aspekter av kunskapsöverföring och rådgivning). Inom WP5 kommer vi att forska om biodlarnas förutsättningar, behov och lärandestrategier samt svara på frågan: Vilka nya rådgivningsmetoder bör tas fram utifrån bästa tillgängliga kunskap om vad som fungerar inom lantbruksrådgivning och spridning av forskningsresultat?

Målet för WP5 är att utveckla och föreslå regionalt anpassade strategier för kunskapsutveckling som involverar bi- och drottningodlare (inkl. test av kvalitet och prestanda, tolkning av genetiska utvärderingar, regionalt anpassade strategier för att hantera Varroa). Magnus Ljung är ansvarig för alla uppgifter och åtaganden (T5.1-T5.3) inom WP5, dvs a) identifiera kunskapsbehov i olika regioner av Europa, b) utveckla en modell för att beskriva regionala kunskaps- och innovationssystem inom bisektorn, samt c) utveckla en metod- och verktygslåda för rådgivare/rådgivningsorganisationer som arbetar med biodlare.